Opći uvjeti poslovanja

Članak 1. Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se svi trenutni i budući poslovni odnosi u kojima Tao Tech d.o.o. kao prodavatelj prodaje proizvoda Nocturiglow, tako da se sve ponude i isporuke proizvoda izvršavaju isključivo na temelju istih, ukoliko se drukčije ne ugovori izričito i u pisanom obliku. Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve ugovore o prodaji proizvoda Nocturiglow trgovačkog društva Tao Tech d.o.o. i njihov su sastavni dio. Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno. Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni na Internet stranici www.nocturiglow.com

Članak 2. Ugovorni odnos nastaje prihvatom ponude trgovačkog društva Tao Tech d.o.o. Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, primjenjivati će se odredbe Općih uvjeta poslovanja, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno. Kupac sklapa ugovor o kupoprodaji sa Tao Tech društvom s ograničenom odgovornošću, Radmile Matejčić 10, Rijeka (dalje u tekstu: Tao Tech d.o.o.) u svojstvu prodavatelja. Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Sklapanje ugovora o kupoprodaji regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Članak 3. Kupovina se obavlja na web stranicama Tao Tech d.o.o., www.nocturiglow.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Ostvarivanjem kupovine pretpostavlja se da je kupac je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom prihvata ponude kupac može kontaktirati Tao Tech d.o.o. na adresu e-pošte info@nocturiglow.com ili na broj telefona +385 (0) 95 392 2011.

Članak 4. Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.nocturiglow.com. Tao Tech d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku plaćanja. Proizvod će biti opisan u pisanoj ponudi i isti se ne može mijenjati. Proizvod će biti opisan u pisanoj ponudi i isti se ne može mijenjati.

Članak 5. Cijene proizvoda Nocturiglow, trgovačkog društva Tao Tech d.o.o. izražene su u kunama, a predstavljaju neto cijenu uvećanu za porez na dodanu vrijednost, po stopi propisanoj Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme isporuke robe.

Članak 6. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata. Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja: • Uplatom na račun – na adresu e-pošte koju kupac navede prilikom prihvata ponude, šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, u poslovnicama FINA-e i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalje se proizvod na adresu koju je naznačio u narudžbi. • Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) - omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom. Naknada iznosi 9 kuna po narudžbi.

Članak 7. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati internet poveznicu Općih uvjeta poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@nocturiglow.com ili na broj telefona +385 (0) 95 392 2011. Članak 8. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku od 24 sata (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem. Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 4 dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi. Datumi i rokovi isporuke u potpunosti obvezuju prodavatelja te će isti odgovarati kupcu za zakašnjenje. Društvo Tao Tech d.o.o. ne odgovara za zakašnjenje ako je do istoga došlo zbog više sile ili nepredvidivih okolnosti, u kojem slučaju kupac i prodavatelj mogu odustati od narudžbe bez odštete ili dogovoriti nove rokove isporuke.

Članak 9. Economy dostava podrazumijeva dostavu od jedan do četiri radna dana za područje cijele Republike Hrvatske, a iznosi 30 kuna za narudžbe u vrijednosti do 400kn. Za sve narudžbe više od 400kn omogućujemo besplatnu dostavu unutar Republike Hrvatske. Troškove dostave u cijelosti plaća kupac, osim ako je drugačije navedeno na web stranici www.nocturiglow.com. Tao Tech d.o.o. dostavu vrši unutar Republike Hrvatske. Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. Troškove isporuke u potpunosti snosi kupac. Članak 10. Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

Članak 11. Tao Tech d.o.o. prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda. Kupac, odnosno primatelj usluge jamči da posluje u skladu sa zakonom te da posjeduje sve važeće licence, dozvole i ovlaštenja za kupnju proizvoda, kao i da nije podnesen zahtjev niti je donesena odluka o stečaju ili prestanku postojanja društva. Ukoliko Tao Tech d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko Tao Tech d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku, tada obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Tao Tech d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Članak 12. Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, a zatim i o vidljivim nedostacima iste, uključujući i neispravnu količinu ili isporuke proizvoda koji nije naručen odnosno kupljen, obavijestiti društvo Tao Tech d.o.o. u pisanom obliku, bez odgađanja, a najkasnije u rokovima propisanim Zakonom o obveznim odnosima, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Ukoliko se nakon primitka robe od strane kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti društvo Tao Tech d.o.o. u pisanom obliku, s detaljnim opisom nedostatka, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, računajući od dana kad je nedostatak otkriven. Članak 13. Kod isticanja zahtjeva na osnovi jamstva za ispravnost prodane stvari (garancija), kupac je ovlašten zahtijevati otklanjanje nedostataka u razumnom roku i/ ili zamjenske isporuke koje društvo Tao Tech d.o.o. smatra potrebnim i primjerenim, pri čemu društvo Tao Tech d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. U slučaju nestručnog popravka od strane kupca ili treće osobe, društvo Tao Tech d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. Članak 14. Društvo Tao Tech d.o.o. ne odgovara za nepropisno ili nepravilno korištenje, neispravno ili nemarno postupanje ili skladištenje te neispravnu obradu isporučene robe. U slučaju prethodno navedenog postupanja kupca ili trećih osoba, kupac gubi prava koja mu po bilo kojoj osnovi pripadaju. Članak 15. Društvo Tao Tech d.o.o. odgovara za daljnju štetu, pored one koja nastane izravno na robi koju je isporučilo, samo u slučaju namjere ili grube nepažnje njegovih rukovodećih radnika, skrivljene povrede života, tijela i zdravlja te zlonamjerno prešućenih nedostataka na isporučenoj robi. U slučaju skrivljene povrede bitnih ugovornih obveza društvo Tao Tech d.o.o odgovara i za postupanje svojih nerukovodećih radnika i to za krajnju nepažnju, dok je odgovornost zbog obične nepažnje nerukovodećih radnika ograničena na tipične štete koje su u razumnoj mjeri predvidive. Ako kupac, zbog okolnosti za koje odgovara društvo Tao Tech d.o.o. (propušteno ili neispravno učinjeni prijedlozi ili savjeti dani prije ili nakon sklapanja ugovora, ili skrivljena povreda sporednih ugovornih obveza, osobito uputa za obradu robe), isporučen proizvod ne bi koristio u skladu s ugovorom, na odgovarajući se način primjenjuju prethodni stavci ovog članka, pri čemu su daljnji zahtjevi isključeni.

Članak 16. Tao Tech d.o.o. (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Nedostatak postoji: 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju ga kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 4. kad je prodavatelj predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koji je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (reklame, označavanje proizvodi i dr.). Trošak povrata snosi prodavatelj, u slučajevima kada je kupac obavijestio prodavatelja o povratu proizvoda s materijalnim nedostatkom za koju odgovara prodavatelj, a prodavatelj je ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme. U slučajevima jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji ili drugim slučajevima povrata, izuzev materijalnog nedostatka proizvoda, kupac u potpunosti sam snosi troškove povrata, umanjenih za 50% ukoliko je obavijestio prodavatelja o povratu, a prodavatelj je ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme.

Članak 17. Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je: - predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji kupca ili koji je jasno prilagođen kupcu, - predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena, odnosno, korištena nakon dostave. Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Tao Tech d.o.o., Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka ili elektroničkom poštom na info@nocturiglow.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Sve izravne troškove povrata proizvoda kupac je dužan snositi sam. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode i obilježja proizvoda. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Članak 18. Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, kupac može poslati putem pošte na adresu Tao Tech d.o.o., Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka, elektroničke pošte na adresu e-pošte info@nocturiglow.com. Kako bi kupcu Tao Tech d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se kupci da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor kupaca Tao Tech d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. Članak 19. Za slučaj spora iz ili u svezi sa trgovačkim ugovorom, stranke će isti nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nepostizanja mirnog rješenja spora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Rijeci, s time da Tao Tech d.o.o. može pokrenuti postupak i pred sudom opće mjesne nadležnosti za kupca. Ako bilo koji dio iz Općih uvjeta postane nevaljan, nezakonit ili neizvršiv na bilo koji način, ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi. Članak 20. Za ugovore koje Tao Tech d.o.o. zaključi u obavljanju svoje djelatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Članak 21. Podatke o Kupcima Tao Tech d.o.o. obrađuje elektronskom obradom podataka i pohranjuje u datoteke. Isti predstavljaju poslovnu tajnu. Tao Tech d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja u skladu su s pravnim propisima Republike Hrvatske. U Rijeci, 01.lipnja 2021. godine